מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


פורסמה בצרפת ב-26 באוגוסט 1789, שבועות אחדים לאחר תחילת אירועי המהפכה הצרפתית. ההצהרה מבטאת את הרעיונות והעקרונות שדגלו בהם הוגי הדעות של תנועת ההשכלה.

ההצהרה, הכוללת שבעה עשר סעיפים, קובעת שכל בני האדם נולדים חופשיים ושווי זכויות, וכי לכל בני האדם זכויות טבעיות שאינן ניתנות לביטול: הזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין. ההצהרה גם מפרטת את זכויות האדם הנובעות מהזכויות הטבעיות, ובהן: שוויון בפני החוק, חופש דת, חופש ביטוי והגנה על החיים והרכוש. עקרונות ההצהרה מהווים תשתית לחוקות ולחוקים במדינות הדמוקרטיות, גם בימינו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה